SPSS Kursu

SPSS kursunun amacı iş ve akademik alanda kullanılan temel istatistik araçları ve analiz süreçlerini aktararak katılımcıların çalışmalarını verimli bir şekilde yürütebilmesini sağlayacak bilgi alt yapısını oluşturmak, çalışmalarında uygun istatistiksek yöntemleri seçmeyi, toplanan verileri analiz etmede başvurulan SPSS paket programını kullanarak verileri analiz etmeyi, analiz sonuçlarını tablo ve grafikler oluşturarak yorumlamayı öğreterek, katılımcılara bilimsel araştırma ile temel ve ileri seviyede istatistiksel analizleri yapabilme, değerlendirme ve raporlama bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Alınabilecek Ünvanlar

Çalışma Alanları

Sınavlar ve Sertifikalar

Başaran Akademi SPSS Kursu Sertifikaları

Katılım Belgesi

Katılım koşullarını yerine getirenlerin almaya hak kazandıkları belgedir.

Başarı Sertifikası 60-79 not ortalaması
Üstün Başarı Sertifikası 80-100 not ortalaması

Verdiğimiz sertifikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Anket Tasarımı ve Uygulamaları

Araştırmanın Amacının Belirlenmesi
İstenen Bilginin Belirlenmesi
Hipotezlerin Kurulması
Ölçek Yapıları
Hedef Kitlenin Belirlenmesi
Anket Çalışmalarında Süreç
Anket Tasarımı
Anket Sorularının Planlanması
Veri Toplama Yöntemleri
Örnekleme Yöntemleri
Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi
Uygulama Aşamaları (Hata Kaynakları ve Örnekler)

Temel İstatistiksel Yöntemler ve Veri Analizi

Veri Yapılarına Giriş
İstatistiksel Değişken ve Ölçek
Tanımlayıcı İstatistikler
Özet İstatistik Araçlar ( Tablo ve Grafikler)
Temel İstatistiksel Analiz ve Yorumlama Süreci
Hipotez Testi Kavramları ve Süreci
Parametrik ve Parametrik Olmayan testler
Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Analizler

SPSS Kullanımı ve SPSS İle Veri Analizi

SPSS Hakkında Bilgi
Verilerin Kodlanması ve Veri Girişi
Verileri Yeniden Kodlaması (Recode)
Yeni Değişkenler türetme (Compute)
Özet İstatistik Araçlar ( Tablo Ve Grafikler)
Tanımlayıcı İstatistikler
Temel İstatistiksel Analiz Ve Yorumlama
T Testi
Ki Kare Analizi
Varyans Analizi. ANOVA
Regresyon Korelâsyon Analizleri
Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri
Parametrik Olmayan Analizler:
Ki-kare
Mann-Whitney U
Kruskal Wallis
Wilcoxon ve McNemar
Kolmogorov Smirnov
Çoklu Regresyon
Lojistik Regresyon
Güvenilirlik Analizi
Faktör Analizi

Uygulama ve Egzersiz

Örnek Anket Tasarımları ve Tartışma
Örnek Anket Verileri İle SPSS Uygulamaları
Müşteri Memnuniyeti
Algılanan Hizmet Kalitesi (SERVQUAL)
Örgüt Kültürü
İş Tatmini
Örgütsel Bağlılık
Duygusal Zekâ
Motivasyon vb. Anket Uygulamaları

Bu eğitimi uzaktan canlı olarak alabilirsiniz. Detaylar için tıklayın.